Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van de diensten van desloepensite, geeft de gebruiker aan
kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen te weten:

I Algemene voorwaarden
II Privacy Statement I


Algemene voorwaarden Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
internetwebsite: website desloepensite. - gebruiker: iedere gebruiker van de website desloepensite.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker of bezoeker
die gebruik maakt van de website desloepensite,
dan wel van de aangeboden diensten van desloepensite.
Iedere gebruiker en/of bezoeker geeft aan door gebruik te maken van die diensten
of door het bekijken van opgevraagde informatie kennis te hebben genomen
en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1
De Sloepensite.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid aangaande de occasions
die te koop aangeboden worden.
desloepensite wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de website,
voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval
of anderszins onbereikbaarheid van de website.

Artikel 2
desloepensite heeft controle over de kwaliteit, veiligheid,  
het legale karakter en de correctheid van de aanbieder.
Over verwijdering van een occasion in de verkoop is geen correspondentie mogelijk.
U vrijwaart desloepensite in het geval van meningsverschillen met één of meerdere gebruikers,
voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard,
toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend,
voortkomend uit of in relatie tot het geschil.
Alle aangeboden informatie wordt grondig door desloepensite gecontroleerd.
De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de website.

Artikel 3
Indien u een occasion aanbiedt op de website van desloepensite,
geeft u impliciet aan de gerechtigde eigenaar hiervan te zijn.
Uw informatie op de website desloepensite zal:
a. niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn.
b. met betrekking tot derden geen inbreuk maken op rechten van deze derden.
U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook,
die het systeem van de website desloepensite, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.
desloepensite zal u uw toegang tot de website blokkeren indien gebleken is dat u,
op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met frauderende activiteiten
of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken.

Artikel 4

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van desloepensite
en- of de aanbieder en mag behoudens toestemming niet ergens anders gebruikt of gepubliceerd worden.

Artikel 5
De aansprakelijkheid van desloepensite ten opzichte van u of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door u aan ons,
conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag.

Artikel 6
Particulieren en/of dealers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van desloepensite.
desloepensite behoudt het recht advertentie te weigeren of te verwijderen indien deze niet voldoen aan de voorwaarden of aan de algemene waarden en normen.
Dit is ter beoordeling aan desloepensite.

Artikel 7
Op deze voorwaarden, evenals iedere gesloten of te sluiten overeenkomst,
is het Nederlands recht van toepassing.

II Privacy Statement

Artikel 1
Voor het verlenen van enkele diensten heeft desloepensite een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam en e-mail adres.
Deze gegevens zijn nodig om de gebruiker te registreren en te kunnen bereiken.
Ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker aangepast worden.

Artikel 2
Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden.
De Sloepensite.nl heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van onze partners of van andere partijen.
desloepensite behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en/of het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.